Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De prijzen van alle produkten zijn vermeld in euro’s en per stuk (tenzij anders vermeld). De prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.


Algemene voorwaarden en bescherming persoonsgegevens Bunzlau Original

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bunzlau Original zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Bunzlau Original worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bunzlau Original worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bunzlau Original ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Bunzlau Original zijn vrijblijvend en Bunzlau Original behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Bunzlau Original. Bunzlau Original is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bunzlau Original dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bunzlau Original.


Artikel 4: Levering en retourzending

Bunzlau Original hanteert een maximale levertermijn van 90 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 90 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door Bunzlau Original opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij. Bunzlau Original is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Bunzlau Original gedragen. Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet, ongebruikt en voorzien va de originele stikkers terug te sturen. Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Bunzlau Original deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Bunzlau Original zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden exclusief alle gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten mits anders aangegeven. De verzending wordt uitgevoerd door MyParcel in samenwerking met Post NL. De verzendkosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen aangebracht door de vervoerder MyParcel.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Bunzlau Original het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Bunzlau Original zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Bunzlau Original houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is Bunzlau Original gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Bunzlau Original zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Bunzlau Original de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden. Zolang het eigendom van de door Bunzlau Original verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van Bunzlau Original verplicht de polis ter inzage aan Bunzlau Original verplicht ter inzage aan Bunzlau Original te verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bunzlau Original geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bunzlau Original garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Bunzlau Original daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@Bunzlau-servies.com. Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor Bunzlau Original. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Bunzlau Original kunnen worden uitgesloten. Wanneer PostNL de zending als “uitgereikt” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en Bunzlau Original dan wel tussen Bunzlau Original en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en Bunzlau Original, is Bunzlau Original niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Bunzlau Original. De door Bunzlau Original aangeboden producten worden op ambachtelijke wijze gemaakt. De producten kunnen hierdoor licht afwijken van de getoonde afbeeldingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde afbeeldingen, ze dienen ter illustratie.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Bunzlau Original respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. Bunzlau Original zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bunzlau Original in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bunzlau Original gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bunzlau Original kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan Bunzlau Original schriftelijk opgave doet van een adres, is Bunzlau Original gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan Bunzlau Original schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Bunzlau Original gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bunzlau Original deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bunzlau Original in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bunzlau Original vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Bunzlau Original is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Vermelde afmetingen zijn buitenmaten, dat wil zeggen dat alle vermelde afmetingen worden gemeten over de langste zijde van de producten (dus inclusief deksels, handvatten etc.) Vermelde inhoudsmaten zijn geschat, dat wil zeggen dat de normaal gebruikte inhoud wordt aangehouden en niet de maximale inhoud.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 Bunzlau Original | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel